Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/languages//sk_SK.mo) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/4/f/4f6ee0e7-4839-4d9a-8c6e-bce44c211b2a/lisom.sk/web/wp-includes/l10n.php on line 741
Zásady ochrany osobných údajov - LISoM s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov

GDPR

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na klientov a na klientove osobné údaje, pretože sa stal našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov klienta.

Chceme týmto vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od klientov alebo od tretích strán počas trvania zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom zároveň plníme našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

LISoM, s.r.o.
Jána Stanislava 28A, 841 05 Bratislava
IČO: 36 280 542
IČ DPH: SK2022133531 

Prenajímaná nehnuteľnosť:

Rodinný dom Svätý Kríž
Svätý Kríž 90
032 11 Svätý Kríž

Email: lisom@gmail.com
Telefón: +421 903 439 473

 

 1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP/alebo pasu/číslo víza.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, ďalej rozsah poskytovaných služieb.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb .
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia.
 1. Účely a ciele spracúvania údajov

Údaje klienta budeme spracúvať na nasledovné účely: 

 • Poskytovanie služieb prenájmu nehnuteľnosti. 
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa. 
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali. 
 1. Kto má prístup k údajom klienta

Prevádzkovateľ môže zdieľať údaje klienta s tretími stranami za nasledovných okolností:

Osobné údaje klienta môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať osobné údaje klienta len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, osobné údaje klienta môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi služieb (napr. účtovníctvo), daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 1. Umiestnenie osobných údajov

Osobné údaje klienta budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 1. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje klientov uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas vzájomného vzťahu, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Osobné údaje klienta môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak nám bolo udelené povolenie na dlhodobé uchovávanie osobných údajov.

 1. Právny základ pre spracovávanie údajov klienta

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Svoj súhlas je možné kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej web stránke. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu je vždy možnosť súhlas stiahnuť.

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Je dôležité vedieť, že ide o osobné údaje klienta, ktoré spracovávame. Chceme, aby s tým boli všetci klienti uzrozumení. Aj keď na spracovanie osobných údajov nie je potrebný súhlas, lebo to vyplýva zo zákona, má klient v súvislosti so spracovaním osobných údajov veľa práv. 

Vaše práva 

Právo na prístup

Klient si môže vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké má klient práva
 • Odkiaľ osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od klienta)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak boli osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu týchto osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente.

Klient môže taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré sú spracovávané. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali správne informácie. Žiadame preto klientov, aby nás upozornili, ak je niektorý z osobných údajov nesprávny. 

Právo na vymazanie 

Ak spracovávame osobné údaje klienta nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás klient požiadať o vymazanie týchto údajov. 

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy klient požiadal o opravu osobných údajov alebo ak klient namietal proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť uvedených osobných údajov (alebo ich podľa pokynov zmeniť), má klient nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať osobné údaje klienta iba v súlade s jeho súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Klient tiež môže požiadať, aby sme obmedzili spracovanie jeho osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechce, aby sme jeho osobné údaje vymazali.

Právo namietať

Ak sa klient domnieva, že nemáme právo na spracovanie jeho osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia klientove záujmy, práva a slobody. Osobné údaje klienta však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov

Klient môže požiadať o to, aby jeho osobné údaje, ktoré nám poskytol na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Klient tiež má právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu

Klient má právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. 

O požiadavke/požiadavkách klienta budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme uvedené osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností má klient právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môže klient sťažovať ohľadom používania svojich údajov alebo ako si môže uplatniť svoje práva?

Ak chce klient podať sťažnosť na to, ako spracovávame osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môže sa obrátiť na nás na mailovej adrese uvedenej na našej webovej stránke www.lisom.sk a takéto podnety a žiadosti budeme preverovať.

Ak s našou odpoveďou nebude klient spokojný, alebo sa domnieva, že spracovávame jeho údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môže sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

 1. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, môže nás klient kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke

Späť na začiatok strany